Menu

de koepelvereniging

In 1998 zijn de laatste woningen op het GWL-terrein opgeleverd. De bouw van deze unieke milieuwijk trok destijds veel (internationale) aandacht. Vanwege het bijzondere karakter van de wijk, is van meet af aan ook veel aandacht aan het beheer van de wijk besteed. Daarvoor werd in 1996 de Koepelvereniging GWL-terrein opgericht die de milieuambities moet bewaken.

De bewoners zijn allen via hun Vereniging van eigenaren (VvE), corporatie of bewonerscommissie verplicht lid van de Koepelvereniging en daarmee medeverantwoordelijk voor het beheer van de wijk. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor instanties en belangenverenigingen van bewoners of gebruikers van het terrein (bv. de Nutstuinvereniging).
Het uitgangspunt van de Koepelvereniging is dat alle betrokken partijen belang hebben bij een kwalitatief goed woon -en leefmilieu. Bewoners vanwege het woongenot, eigenaar-bewoners vanwege de positieve effecten op de waardeontwikkeling van hun onroerend goed en investeerders en corporaties om tot een sluitende exploitatie te komen.

Het belangrijkste doel van de Koepelvereniging is het bewaken van de milieuambities.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door eisen te stellen aan de kwaliteit van het onderhoud van de gebouwen en de woonomgeving. Dit is vastgelegd in een beheerplan. Op basis daarvan beoordeelt de Koepelvereniging de onderhoudsplannen en begrotingen van de VvE’s en corporaties. Daarnaast geeft de Koepelvereniging algemene voorlichting over het milieu en stelt zij het takenpakket van de buurtbeheerder vast.

De Koepelvereniging kent een dagelijks bestuur van ten minste vier leden en houdt minstens twee keer per jaar een algemene ledenvergadering.