Menu

verslag lebo

Ondanks de relatief kleine groep van 10 personen was het een levendige bijeenkomst met actuele onderwerpen.
Wat voorbij kwam was o.a de stand van zaken rond de herinrichting van het buurtbeheerhuisje. Deze is in een afrondende fase. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Knotwilgen langs de Waterleliegracht was onderwerp vanwege de ontwikkelingen rondom het plan ingediend bij West Begroot 2023. Eind oktober is een tweede bijeenkomst gepland tussen GWL-koepelbestuur en de betreffende omliggende woonblokken 5, 6 en 7. De nieuwsbrief publiceerde hier al eerder over.
De Waterleliegracht kwam opnieuw aan de orde rondom het groenbeheer aldaar en het 3jaren-onderhoudsplan. Hiervoor wordt een groep samengesteld. Hier meer info.
Afronden van project heghoogtes: hiervoor moet de gemeente nog de laatste palen uit de heggen halen, zodat er daadwerkelijk op de beoogde nieuwe hoogte gesnoeid kan worden. (120cm voor algemene heggen / 140 cm voor heggen van privé tuinen). Het onderwerp ‘gevaarlijke situaties door slecht uitzicht op bepaalde hoeken door (te) hoge heggen’, komt opnieuw aan de orde als alles op de goede hoogte staat. Let wel: tuineigenaren zijn verplicht om hun heggen op tenminste 140 cm terug te snoeien, dat is een landelijke regel. Zie ook elders in deze nieuwsbrief het artikel ‘heggen snoeien’ met een verzoek hoekheggen terug te snoeien naar 120 cm.
Najaars-klussendag wordt dit jaar gecombineerd met de maandelijkse schoffel-zaterdag.
Uitwisseling ervaringen en know how tussen VvE’s: het bestuur heeft een lijst met namen en rugnummers van de verschillende VvE’s en bewonerscommissies. Na de bijeenkomst van mei dit jaar, zie hiervoor ook het verslag, is de lijst gemaild aan de bij het bestuur bekende voorzitters.
Laat altijd aan het bestuur weten als er een wisseling van voorzitter heeft plaats gevonden, zodat zij de lijst up to date kunnen houden.
Rattenoverlast: Dat is er op verschillende plekken op het terrein, in tuinen, kruipruimtes, en in huis. Een ieder wordt opgeroepen ratten-overlast te melden (redactie@), om te weten hoe groot het probleem is (incidenteel of manifest) en er zonodig een algemene actie kan volgen vanuit het koepelbestuur.
Toenemend snelverkeer op het terrein: Het is een steeds weerkerend onderwerp en bron van ergernis en (bijna) ongelukken. Aanspreken, handhaving en mor-meldingen kunnen werken. Bij de Waterleliegracht werd een telling gedaan: 40 x op 1 dag werd daar gemotoriseerd overheen gesjeesd. Meten is weten. En hoe nu verder. Er wordt ook contact gelegd met de ‘motorclub’.
Lees hier een eerder artikel over de ‘motorclub’.
Lees hier het volledige en officiële conceptverslag, met alle ins en outs.

Publicatiedatum: 6 november 2022

lebo

LEBO (Leefbaarheids Overleg)
Dinsdag 11 oktober 2022, 20.00 – 21.30 uur
Locatie: vergaderruimte Blok 5, Waterspiegelplein 58 (woongroep ouderen)

Vanuit de koepelvereniging:
de bijeenkomst van 27 september is uitgesteld naar 11 oktober.
meer informatie volgt.

agenda: dinsdag 11 oktober 2022 
concept-verslag vorige vergadering: concept-verslag juni 2022

LEBO vergaderingen 2022:
LEBO dinsdag 15 maart
LEBO dinsdag 7 juni
LEBO dinsdag 11 oktober
LEBO dinsdag 13 december

lees hier meer over het LEBO – leefbaarheidsoverleg

Publicatiedatum: 11 oktober 2022

lebo | leefbaarheidsoverleg

Iedereen is welkom op het Leefbaarheidsoverleg (Lebo) voor het uitwisselen van ideeën, klachten, zorgen en wensen omtrent de leefbaarheid op het Gwl-terrein.

datum Dinsdag 11 oktober van 20 – 21.30 uur
adres Waterspiegelplein 58, in vergaderruimte van de ouderenwoongroep blok 5

agenda: dinsdag 11 oktober 2022 
concept-verslag vorige vergadering: concept-verslag juni 2022

meer info over het leefbaarheidsoverleg vind je hier op de Gwl-website

Publicatiedatum: 2 oktober 2022

lebo uitgesteld

Het lebo van 27 september wordt verplaatst naar dinsdag 11 oktober.
Meer info in de volgende nieuwsbrief.

Publicatiedatum: 4 september 2022

lebo

Leefbaarheidsoverleg (Lebo). Iedereen is welkom voor het uitwisselen van ideeën, wensen, klachten, zorgen omtrent de leefbaarheid op het Gwl-terrein.
Dinsdag 7 juni van 20.00 – 21.30 uur
adres Waterspiegelplein 58, in ouderenwoongroep blok 5
concept-verslag: LEBO maart 2022

Agendapunten: Naast de vaste punten worden o.a. ook de volgende onderwerpen besproken:
> informele bijeenkomst VvE’s en bewoners-/huurderscommissies mei 2022. Zie hiervoor ook het verslag
> GWL 25 jaar, 18 juni en 3 september
> berichten van de Groene Vingers met o.a een voorstel voor knotwilgen langs de Waterleliegracht
> acties n.a.v. de Schouw
> buurtbeheerhuisje stand van zaken

Publicatiedatum: 4 juni 2022

LEBO 15 maart en schouw

LEBO (Leefbaarheids Overleg) Dinsdag 15 maart 2022, 20.00 – 21.30 uur
Locatie: vergaderruimte Blok 5
Waterspiegelplein 58 (woongroep ouderen)

Vanuit de koepelvereniging: Op dinsdagavond 15 maart is er weer Leefbaarheidsoverleg in de Algemene ruimte van de Woongroep voor ouderen, Waterspiegelplein 58. Het LEBO waakt over het schoon, heel en veilig van het terrein en wordt voorgezeten door Marjo Kroese, de voorzitter van de Koepelvereniging. Hassan, de buurtbeheerder is er ook altijd bij. Klachten over het terrein of ideeën om de buurt te verbeteren worden in het LEBO besproken. Sommige mensen zitten namens hun blok in het LEBO, anderen komen op eigen titel. Het mag alle twee. Heb je bespreekpunten voor het LEBO laat dat dan bij voorkeur vooraf weten aan Marjo Kroese.
Hardnekkige klachten bespreken we medio april met de gemeente en de politie tijdens een schouw.

download/bekijk AGENDA Lebo 15 maart 2022
download/bekijk Concept verslag Lebo 14 december

Publicatiedatum: 5 maart 2022

inbreng of vragen voor lebo en schouw

Het eerstkomende Lebo (leefbaarheids-overleg) is dinsdag 15 maart 19.30 uur
De schouw vindt kort daarop in een klein comité plaats.
Heb je inbreng of vragen voor zowel Lebo als schouw, laat het dan hier weten, dan kunnen deze geagendeerd worden.
In de volgende nieuwsbrief verschijnt de uitnodiging en agendapunten voor het Lebo.

Vind hier meer info over het Lebo op de Gwl-website.

Publicatiedatum: 6 februari 2022

verslag lebo 14 december

Rond de 14 bewoners en 1 vertegenwoordiger van woningcorporatie Rochdale waren eenvoudig via een link on line bijeen via een videobijeenkomst met een volle agenda.
Een paar highlights:
Nieuwe kandidaat bestuurslid Koepelbestuur: Na het afscheid van Hans Bax en de oproep aan bewoners om zich aan te melden als nieuw bestuurslid heeft Jan-Willem Kluit zich aangemeld. Tijdens de voorjaars-ALV zal hiervoor een formele stemming en toetreding plaats vinden.
De groenafval-plaats achter de kledingcontainer is GEEN GROEN-AFVAL PLAATS. De gemeente kan hier vanwege de positie achter de kledingcontainer aan de Van Hogendorpstraat niet bij. Er is nu een bord bij geplaatst.
Breng het groenafval naar de officiële groenplaats: loop via de onderdoorgang Waterpoortweg, rechtdoor naar de Isaac Gogelweg.

Terugdringen gemotoriseerd verkeer Een bewonersgroep is i.s.m. wijkagent Cees Venderbos en gemeenteambtenaar Jaap Broekema bezig met en het plaatsen van een extra bord en het opstellen van een brief voor bewoners (er is ook meer bewustwording van bewoners nodig – als zelf-gemotoriseerd én als besteller van boodschappen aan huis). Wordt vervolgd.
Groen beheerplan Alle aspecten van het Gwl-groenbeheerplan, zoals heg-hoogtes en hekken / ecologisch maaibeleid / (achterstallig) onderhoud in de Waterleliegracht wordt door de Groengroep i.s.m. de hovenier en Jaap Broekema (namens de gemeente amsterdam-west) in januari 2022 opnieuw vastgesteld. Hierna kan een publicatie van het plan in nieuwsbrief en op de website volgen.
Nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst naar 17 februari. Het gaat gecombineerd worden met een bewoners-bijeenkomst op een grotere locatie. Er wordt dan ook uitgebreid informatie gegeven over de gesprekken en web-enquête over GWL 2030 die geweest zijn en de uitkomsten daarvan en om de ideeën over het buurtbeheer en huiskamer van de buurt verder te bespreken met de buurt en om goede ideeën alsook bezwaren ‘op te halen’.
GWL 2030 (socialer, groener, duurzamer) Marjo licht de uitkomst van de gesprekken en de web-enquête toe. bekijk hier de GWL 2030 presentatie
Buurtbeheerhuisje en huiskamer van de buurt.
In de vorige nieuwsbrief staat uitgebreide toelichting hierover tijdens de laatste ALV van november.
Aanleiding voor aanpassing en plan ontwikkeling:
Het bewonersaantal is van 1800 teruggelopen naar 1400, er zijn meer 1 en 2 persoons huishoudens, er is meer vergrijzing, en er is meer behoefte aan ontmoeting. Het huisje wordt gehuurd van de Alliantie, oogt niet open, is slecht toegankelijk, is slecht geïsoleerd en er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Naast enthousiasme voor het gepresenteerde plan en de uitwerking is er ook zorg om de de toeloop die de beoogde huiskamer van de buurt zal hebben. Er is nu al geluidsoverlast voor bewoners van blok1 omdat de bebouwing werkt als een klank-kast. Deze zorgen worden serieus genomen en leidt tot extra onderzoek en gesprekken met de betrokken en bezorgde bewoners. De huidige slechte toegankelijkheid van het buurtbeheerhuisje met buiten- en binnentrappen is in de planontwikkeling ook voorzien naar toegankelijkheid voor mindervaliden.
Medio 2022 zal er een go of  no go moment zijn voor het plan.
Van het gas af: Het koepelbestuur is hierover in gesprek met de gemeente en de woningbouwverenigingen.
Zie hierover de oproep verder in de nieuwsbrief.
Oproep vrijwilligers voor feestcommissie en voetbaltoernooi: deze zomer bestaat het Gwl-terrein 25 jaar. Meld je hier aan voor deze tijdelijke vrijwilligersbaan.
Heb je meer met voetballen? Ook dit jaar wordt er weer een voetbaltoernooi (alle leeftijden) gepland waar vrijwilligers voor nodig zijn.
Meld je hier aan als tijdelijke vrijwilliger voor de organisatie van het voetbal-toernooi.
Voor beide commissies liggen draaiboeken klaar.
Meer weten over de onderwerpen en discussies in het Lebo? Binnenkort verschijnen de concept-notulen op de website. Volgende Lebo: dinsdag 15 maart.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

Lebo: dinsdag 14 dec 20.00 – 21.30

Marjo Kroese, namens het Gwl-Koepelbestuur:
Voor de mensen die ook bij de laatste ALV aanwezig waren; zoals je zult zien, laten we op het Lebo een aantal punten terugkomen die ook op de ALV besproken zijn, om zoveel mogelijk mensen van de stand van zaken op het GWL-terrein op de hoogte te stellen. Daarom hebben we dat punt als laatste gepland, zodat mensen die daarover al gehoord hebben tijdens de ALV, de vergadering kunnen verlaten.

We vergaderen digitaal, ervan uitgaande dat ook op 14 december dezelfde Corona regels gelden als nu.
Heb je nog geen code ontvangen om deel te kunnen nemen, vraag het dan hier aan.

Hoewel natuurlijk minder gezellig, hopen we toch dat jullie in grote getale aanwezig zijn!
Groet en graag tot ziens op 14 december,

Bekijk hier AGENDA Lebo 14 december 2021
Bekijk hier CONCEPT VERSLAG vorige LEBO 21 September 2021

Publicatiedatum: 4 december 2021

Lebo weer live

Dinsdag 21 september 20-21.30 uur is er weer een LEBO, als vanouds live in de vergaderruimte van Blok5, Waterspiegelplein 58.

De agenda
1. Welkom en voorstelrondje
2. Agenda wijzigingen./aanvullingen
3. Concept-verslag van Lebo 22 juni j.l.
4. Groenbeheerplan, stand van zaken (en in dat kader verslag bezoek stadsdeelbestuurder Carolien de Heer)
5. Buurtbeheer, Hassan en ervaringen tot nu toe met veranderde werktijden
6. Burendag 23 september
7. GWL 2030
8. Rondvraag 

hier concept-notulen 22juni

Publicatiedatum: 4 september 2021