Menu

leefbaarheidsoverleg

Het Leefbaarheidsoverleg is een door het stadsdeel geïnitieerd overleg waar bewonersgroepen en vertegenwoordigers van belangrijke beheerpartijen als het stadsdeel, de corporatie en de politie met elkaar overleggen.

Vaste deelnemers aan de beheergroep GWL-terrein zijn onder andere de buurtbeheerder, de wijkagent, iemand van de afdeling stadsdeelwerken van het stadsdeel (beheer openbare ruimte), een vertegenwoordiger namens de corporaties en een bestuurslid van de Koepelvereniging. De meeste bewoners in het overleg zitten hier namens een VvE of een bewonerscommissie. De beheergroep komt eens in de zes weken op bijeen.
De beheergroep waakt over het schoon, heel en veilig houden van het terrein. Klachten hierover worden jaarlijks geïnventariseerd tijdens een schouw en vervolgens besproken met de verantwoordelijke instanties.
Daarnaast is de beheergroep ook de plek waar initiatieven om de leefbaarheid van het terrein te verbeteren, worden verzameld en besproken.
Het stadsdeel stelt jaarlijks buurtbeheergeld ter beschikking die de beheergroep naar eigen inzicht mag besteden.
De vergaderingen van de beheergroep worden voorgezeten door een lid van het Koepelbestuur en secretarieel ondersteund door de Koepelvereniging.

Bewoners die zich betrokken voelen bij het beheer van de wijk kunnen daarover meepraten in het Leefbaarheidsoverleg