Menu

hoeveel zwerfvuil?

Op het Van Beuningenplein bij Het Paviljoen, was het zaterdag 20 maart gezellig & corona-veilig.
Stadsdorp Westerpark was daar van 11-16.00 uur actief in het kader van de Landelijke Opschoondag (OPZOOMEREN).
Een uitgiftepunt met handschoenen, zakken en vuilprikkers, en een uitgifte loket voor heerlijke koffie, limonade en versgebakken boterkoekjes. Ja, ook Gwl-ers zijn er gespot, zowel in de organisatie, alsook om zwerfvuil te rapen en te prikken.
In de ochtend zagen wij de kleinste kleintjes en ouderen, na 13 uur kwam er ook versterking van  jongeren (op skates).


Meer dan 200 kilo zwerfvuil is er ingezameld. Naast de gebruikelijke en bekende zooi prikten we ook getuigen van de huidige tijd: mondkapjes èn een rood stempotlood.

Publicatiedatum: 3 april 2021

voortgang buurtbeheer

Het bestuur van de GWL-koepelvereniging heeft maandagavond 15 maart een extra A.L.V. vergadering ingelast om de voortgang van het buurtbeheer te bespreken. De reden hiervoor is dat er onvoldoende middelen zijn om de kosten voor buurtbeheer en -huisje in de nabije toekomst te kunnen blijven bekostigen met de huidige inkomsten.
——- vanwege het belang van dit onderwerp hieronder een uitgebreid verslag van de redactie ———-
Financiën
Allereerst werd het financiële deel toegelicht door de penningmeester van het Gwl-koepelbestuur, Arie Ouwerkerk. Daarbij werd opgemerkt dat de bij de start ooit bepaalde maandelijkse bijdrage van 6 Euro per bewoner nooit meer geïndexeerd is. Dit was met de vaste extra bijdrage van de woningbouwcorporaties destijds genoeg. Tussentijds is het pakket en aantal uren buurtbeheer wel aangepast, waarmee er weer geld werd vrijgespeeld. Nu is dit op termijn te weinig mede door het stoppen van een jaarlijkse stadsdeel-subsidie.
Geschiedenis en mogelijke toekomstscenario’s
Er is een stuk geschreven (*1) over de geschiedenis van de koepelvereniging en het buurtbeheer.
Dit door buurtbewoner Jan Willem Kluit geschreven stuk werd ook door hem toegelicht.
Het bestuur heeft daar (*2) drie scenario’s naast gelegd, waarbij het kan gaan om (combinaties van):
financiële bijdrage: het heroverwegen van de bewoners- en corporatie bijdrage
aanpassen taken en uren van buurtbeheer
toegankelijker maken van het buurtbeheer-huisje, opener naar buiten toe, betere inrichting binnen, fysieke toegankelijkheid  buiten en binnenin, beter keukenblok
verbreden van gebruik van buurtbeheer-huisje voor ontmoetingen
bewoners initiatieven / huiskamer van de buurt onder beheer en verantwoordelijkheid van bewoners

Meningen van de Gwl-bewoners – Via een enquete (of anderszins) krijgt iedere bewoner de gelegenheid om te laten weten wat zijn/haar wensen zijn, te reageren op de plannen, te laten weten of er financiële bereidheid is om de maandelijkse bijdrage te verhogen, of er bereidheid is om te participeren in bijvoorbeeld een ‘huiskamer van de buurt’ enz.
Als huurder word je in deze vertegenwoordigd en benaderd door jouw woningcorporatie (Ymere, Rochdale, of Alliantie) en mogelijk door een bewonerscommissie.
Als eigenaar word je vertegenwoordigd en benaderd door jouw VVE-bestuur.
Op de ALV van 13 april wordt er naast de reguliere onderwerpen ook over dit onderwerp gesproken. Iedere bewoner wordt vertegenwoordigd door woningcorporatie, bewonerscommissie of VVE, maar kan de vergadering ook zelf als toehoorder volgen, vraag hiervoor een inlogcode aan bij koepelbestuur@gwl-terrein.nl

De reacties worden vervolgens door het bestuur van de koepelvereniging vertaald naar scenario’s en volgens onderstaande planning meegenomen naar de ALV’s:
ALV september 2021:
Definitieve scenario’s, incl. de financiële implicaties per scenario, worden gepresenteerd
ALV 9 november 2021
Leden kiezen scenario én de daarbij horende financiële implicaties

lees hieronder alle stukken rondom dit onderwerp:
*1 korte geschiedenis van Koepelvereniging en het buurtbeheer
*2 drie toekomstscenario’s voor de Koepelvereniging
*3 concept notulen GWL – ALV 15 maart 2021

Publicatiedatum: 3 april 2021

bij het paard voor uien & aardappelen


Lente: In de moestuinen is er weer actie. De nutstuinders konden volgens planning hun bestellingen voor pootaardappelen, uien en sjalotten weer ophalen.
Bestellingen van plantgoed voor nutstuinders: Half mei kunnen de bestellingen van het plantgoed opgehaald worden bij het paard. Dat is een grotere ‘operatie’, iedere nutstuinder met bestellingen krijgt daarover nog een mail met tijdslot, maar noteer alvast de datum woensdag 12 mei tussen 17-18.30 uur.

Publicatiedatum: 3 april 2021

groep ‘groene vingers’ weer actief

Zaterdag 3 april zijn er op vijf plekken in onze wijk vrijwilligers bezig geweest om het groen te onderhouden.
Het wordt een traditie. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er geschoffeld onder leiding van een hovenier.
De groep vrijwilligers groeit gestaag.
Een nieuw groep bewoners heeft het plan opgevat om een klein openbaar veldje waar vaak buurtgenoten zitten op te schonen.
Inmiddels ligt er een stuk schoongemaakte grond aan de waterloop te wachten tot er plantjes geleverd gaan worden. Ook dat is weer geschoffeld.
Een volgende groep vrijwilligers staat te popelen om te gaan planten.

De eerst volgende schoffel-dag
is zaterdag 1 mei tussen 10 -12.30 (rondom Watervalplein) en van 13-16 uur (rondom Reve plantsoen)

Publicatiedatum: 3 april 2021

Lebo verslag / aankondiging buurtschouw

LEBO – Het was een klein bezochte digitale Lebo. Door omstandigheden kon er wat later dan 20.07 uur niet meer ingelogd worden waardoor een aantal mensen helaas benadeeld waren.
Het werd duidelijk dat op de ALV van 13 april het onderwerp ‘voortbestaan buurtbeheer’ opnieuw op de agenda staat. (zie hiervoor ook in deze nieuwsbrief ‘voortgang buurtbeheer’)
Het lebo concept-verslag 23 maart: Lees hier

BUURTSCHOUW – De jaarlijkse buurtschouw is op 15 april om 14 uur op het GWL terrein.
I.v.m. de corona-maatregelen, loopt het bestuur met een klein committee en zonder bewoners.
Inbreng voor de buurtschouw: als je punten hebt met betrekking tot de openbare ruimte, de veiligheid, de vergroening of het ecologische karakter van de wijk kun je dat laten weten tm 12 april: info@gwl-terrein.nl zodat die punten mee genomen kunnen worden tijdens de schouw.
Bijvoorbeeld losliggende stenen kunnen altijd via buurtbeheerder Hassan of via een M.O.R-melding gedaan worden.
Terugkoppeling van de schouw vindt zsm plaats via deze nieuwsbrief

Aanwezig bij de schouw: Van Noor, gwl-koepelbestuur / Juul Backerra, gwl-koepelbestuur / Hassan Ziani, buurtbeheerder / Saida El Mhassani, buurtregisseur / Jaap Broekema, groenvoorziening / Cees Venderbos, wijkagent.

Publicatiedatum: 3 april 2021

De burgemeester heeft gesproken: geen balans in het Westerpark!

DE VRIENDEN VAN HET WESTERPARK zijn zwaar teleurgesteld.
Na al het vergaderen, polderen, participeren in de programmaraad West…
Na het duidelijk maken wat evenementen voor het park en parkgebruikers méér betekent dan de hoeveelheid dagen dat een evenement duurt (opbouwen / afbreken), ook als het een binnen-evenement betreft…
Na het ontwikkelen en neerleggen van een nieuwe locatie-profiel waarbij o.a de impact van een evenement meegewogen wordt voor park / parkgebruikers / buurt en buurtbewoners…
Na al het inspreken, petities opstellen en aanbieden, een video-brief naar de burgemeester, en zo meer…
heeft de burgemeester gesproken en besloten de oude parkprofielen te handhaven en dus ook die van het Westerpark.
Hoe het kan dat de burgemeester tot dit besluit kwam?
Lees hier het hele artikel De burgemeester heeft gesproken uit de nieuwsbrief van De Vrienden van het Westerpark

MEER ZORGEN VOOR HET WESTERPARK: de ontwikkeling van Haven-Stad (ten noorden van het Westerpark), dat een belangrijk onderdeel is van de uitbreiding van Amsterdam naar een miljoen inwoners.
Om die groei te structureren heeft de gemeente Omgevingsvisie 2050 samengesteld.
De vrienden hebben een Zienswijze ingediend als reactie op deze Omgevingsvisie.
Lees hier het artikel Omgevingsvisie (ook een artikel uit de nieuwsbrief van de Vrienden van het Westerpark)

 

Publicatiedatum: 3 april 2021