Menu

wat moet de koepelvereniging met een bankrekening op Cyprus???

Niets. En een dergelijke bankrekening was er dan ook niet. Zoals hieronder beschreven constateerde de kascommissie geen dubieuze zaken in de financiële verantwoording 2012 van het koepelbestuur.
Die financiële verantwoording is ieder jaar een belangrijk element van de voorjaars-ALV van de koepelvereniging. Daarbij hoort ook de terugblik, wat heeft het bestuur het afgelopen jaar gedaan namens de leden. Ben jij een van de vele GWL-ers die zich afvragen wat dat schimmige bestuur nou precies doet? Neem dan even de moeite om het jaarverslag te bekijken.
Behalve terugkijken wordt er ook in vooruitgekeken: wat speelt er zoal op het GWL-terrein, wat worden de speerpunten voor het lopende jaar?
Een korte greep: het op gang krijgen van de uitvoering van onderdelen van het Masterplan vergroening, voortgang in het proces tegen Nuon wegens het onttakelen van de milieuvriendelijke WKK-centrale, opschaling van initiatieven en onderzoeken om het GWL energiezuiniger te maken en het meer geschikt maken van het buurtbeheerdershuisje voor vergaderingen en bijeenkomsten van en voor GWL-bewoners.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

de jaarrekening verder uitgelegd

Alle bewoners van het GWL betalen mee aan de uitgaven van Koepelvereniging, die ook allemaal weer gedaan worden ten behoeve van diezelfde bewoners. Enkele vaste grotere uitgavenposten zijn de buurtbeheerder en de diverse sociale activiteiten (denk aan het buurtfeest). Daarnaast zijn er nog diverse kleinere uitgavenposten en incidentele kosten, zoals het Masterplan. Net als elk jaar, heeft de Koepelvereniging over 2012 een jaarrekening opgesteld, die op 16 mei ter verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering is voorgelegd. Als bewoner wil je natuurlijk weten dat alle in de Jaarrekening vermelde uitgaven juist zijn en goed verantwoord zijn. Daarom is er een onafhankelijke kascommissie, momenteel bestaande uit drie GWL bewoners. Zij hebben alle financiële stukken van de penningmeester en administrateur ontvangen en gecontroleerd. De bevindingen zijn weergegeven in een brief aan de penningmeester. Vervolgens heeft het bestuur de jaarrekening op 16 mei met de Algemene Ledenvergadering besproken. Zo wordt gezorgd dat iedereen weet waar het geld naar toe gaat. Niet naar Cyprus dus, want er wordt gespaard bij de ASN.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

groen groeit niet vanzelf

Op 8 april werd het Masterplan vergroening, een ambitieus ‘document’ met daarin verzamel een heleboel voorstellen om de wijk de komende jaren groener en mooier te maken, aan de bewoners gepresenteerd. Op 23 april en 13 mei werden de plannen stuk voor stuk uitgebreider doorgenomen. Daarbij zijn een aantal voorstellen gewijzigd, in een enkel geval zijn voorstellen komen te vervallen.
Dit alles wordt verwerkt in het definitieve masterplan.
Daarmee gaat het koepelbestuur in onderhandeling met het Stadsdeel. Niet in de verwachting dat alle plannen wel eventjes door de overheid zullen worden uitgevoerd, maar om te bekijken wat er in gang gezet kan worden, wat het Stadsdeel aan de wijk zelf in beheer zou willen geven, hoe wij meer invloed kunnen uitoefenen op het beheer.
Dat Masterplan is niet opeens uit de lucht komen vallen. Op 2 juni 2008 was de eerste bijeenkomst van een werkgroepje vergroening van het koepelbestuur. Later zou de werkgroep door de oorspronkelijke maaiveldontwerper van het GWL, Adriaan Geuze, de naam Groene Vingersclub krijgen.
In de loop van de jaren heeft dit clubje volharden doorgewerkt aan die plannen voor een groener GWL, met dan nu eindelijk als resultaat een blauwdruk voor de komende jaren.
Well done, Greenfingers!

Het masterplan is hier ook te downloaden. (Let op: groot bestand. Windows en Mac, heeft flash nodig en speelt dus niet op de meeste tablets.)

Publicatiedatum: 20 mei 2013

ook kunstgras groeit niet vanzelf

Het zal weinigen ontgaan zijn, het GWL heeft sinds een paar weken een vernieuwd sportveld. Weg is het asfalt, een groen kunstgrasveld maakt het voetballen een stuk plezieriger. Ook de directe omgeving van het veld is aangepakt.
De werkmannen waren nog niet weg of het veld werd intensief in gebruik genomen door de jeugd.
Hoe komt zo’n veld er? Zou iemand bij het Stadsdeel in tijden van bezuiniging denken ‘laten we eens een nieuw sportveld aanleggen voor het GWL, dat zijn van die aardige mensen’?
Zo werkt het dus niet, de gedachte bij het Stadsdeel is eerder andersom, het GWL is geen probleemwijk en behoeft dus weinig aandacht.
Het ontwerp voor het sportveld zoals het nu is aangelegd is begin 2009 ontworpen door de Groene Vingers samen met Stadsdeelontwerper Peter Ulle. Het is daarmee een van de oudere ontwerpen uit het Masterplan.
Na het ontwerp heeft het dus nog vier jaar trekken, duwen, lobbyen, klagen en bedelen gekost voordat dat sportveld er ook daadwerkelijk kwam. En het resultaat mag er zijn.
Well done, Greenfingers!

Publicatiedatum: 20 mei 2013

GWL energieneutraal?

We zijn een ecowijk en dat willen we ook blijven. Maar het is niet makkelijk om na een jaar of vijftien nog vooraan te staan, nieuwe ontwikkelingen maken dat elk nieuw Vinexwijkje energiezuiniger is dan het GWL. En het helpt dan ook niet als Nuon ook nog eens die zuinige WKK-centrale afkoppelt.
Willen we weer een voorbeeldwijk worden, dan zullen we wat moeten doen.
Nu bestaat het overgrote deel van de Nederlandse woningen niet uit kersverse nieuwbouw, maar uit oudere woningen. Er valt dus een grote slag te halen in het energiezuiniger maken van bestaande bouw.
Daar speelt het GWL op in. De koepelvereniging heeft een onderzoek laten verrichten door architect Max Drath naar de mogelijkheden om op het GWL te besparen op warmte. Dat kan door betere isolatie, maar ook door eigen milieuvriendelijke opwekking. Het onderzoek van Max moest bekijken wat daarvoor de mogelijkheden waren op woning-, blok- en wijkniveau. Max heeft recent een lijvig rapport uitgebracht en gepresenteerd aan de werkgroep Eco 2.0. Aan het rapport wordt nog wat geschaafd, waarna er van de aanbevelingen een samenvatting wordt gemaakt die ook voor niet-techneuten te begrijpen is.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met het proces dat de wijk tegen Nuon voert. De eis is niet zozeer die WKK-centrale terug te plaatsen, het mag ook een andere (modernere) oplossing zijn, als de warmteleverantie maar milieuvriendelijk is. Dankzij het rapport van Max Drath weten we nu beter welke mogelijkheden er zijn.
Daarnaast heeft het koepelbestuur bij het stadsdeel een aanvraag gedaan om erkend te worden als voorbeeldwijk op het gebied van energiebesparing. Stadsdeel West was op zoek naar een paar bestaande wijken die serieus het traject in willen gaan van energiebesparing. De erkenning als voorbeeldwijk geeft aanspraak op gelden om verder te onderzoeken hoe de ambitie om van het GWL een energieneutrale wijk te maken kan worden gerealiseerd.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

isolatieadvies op maat

Max Drath heeft voor zijn onderzoek in een flink aantal woonblokken op het GWL metingen verricht naar de kwaliteit van de isolatie en de mogelijkheden daar verbetering in aan te brengen. Hij heeft aangeboden besturen en bewoners van die blokken te komen uitleggen wat de mogelijkheden in hun specifieke geval zijn. Belangstellenden daarvoor kunnen zich aanmelden bij Max Drath.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

verhuiswagens op het GWL?

Het GWL is een autovrije wijk. Vanaf het begin gold de stelregel dat alleen de hulpdiensten het terrein met auto’s op mochten. Leveranciers konden bij de buurtbeheerder een handkar krijgen en in spaarzame gevallen toestemming het terrein met de auto te betreden.
Verhuiswagens werden niet toegestaan.
Dit was niet alleen omdat de wijk autovrij was, maar ook omdat de bestrating geen fundering heeft en zware vrachtwagens dus verzakkingen kunnen veroorzaken en schade aan leidingen.
In de loop der jaren zijn de afspraken vervaagd en was niet duidelijk meer wat er wel en niet mocht. Er was ook discussie over welke delen van de wijk wèl verharding hadden. Zo menen velen dat de route onder de poort van blok 1 door richting het pleintje bij buurtbeheer (Waterkersweg) verhard is.
Het koepelbestuur heeft daarover navraag gedaan bij het Stadsdeel en het blijkt dat het enige verharde deel van de wijk een strook is vanaf het sportveld langs café Amsterdam (zie tekening). Verder zijn alle wegen op het GWL niet gefundeerd, met alle risico’s op beschadiging en lekkages van dien.
Het koepelbestuur heeft op de ALV van 16 mei het voorstel ingebracht verhuiswagens niet toe te staan en bij Stadsdeel en politie aan te dingen op handhaving. Het voorstel is aangenomen.
Naar de bewoners toe zullen de afspraken weer eens helder worden uiteengezet.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

plantuitgifte tuintjes

Afgelopen zaterdag zijn voor de tweede keer dit jaar plantjes uitgegeven voor de nutstuinen. Vanaf half 12 waren de vrijwilligers al bezig de plantjes klaar te zetten. Vanaf 1 uur waren de eerste tuiniers present. Zij kregen de door hen bestelde plantjes uitgereikt en spoeden zich naar hun nutstuin. Binnen korte tijd waren de tuintjes vol activiteit. Sla, boerenkool, aardappelen, bietjes, allerlei kruiden en nog veel meer werden met veel plezier geplant. Ook werd er druk tussen de tuiniers overlegd. ‘Wat heb jij besteld’, ‘hoe doe jij dat’ en ‘wat een leuke tuin heb jij’. Heerlijk om te zien hoe iedereen bezig was. Op http://www.gwl-terrein-nutstuinen.nl/album/, de eigen website van de nutstuinenvereniging, staan nog veel meer foto’s.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

glasvezelkabels

Afgelopen week is druk gegraven aan glasvezelkabels. Goed nieuws voor de liefhebbers van supersnel internet, voor de rest van ons zal er geen direct merkbaar resultaat zijn van al dit graafwerk. Hierbij een foto van ‘men at work’.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

nog meer stenen

Op een gegeven moment begonnen er ook stratenmakers bestrating op te breken om die vervolgens – zonder dat er kabels werden gelegd – weer dicht te maken. Op het eerste gezicht een merkwaardige vorm van werkverschaffing.
Bij nader inzien bleek dit niets te doen te hebben met bovengenoemde kabelleggers. Dit waren stratenmakers die door het Stadsdeel waren ingehuurd om de bestrating weer egaal te maken op de plaatsen waar in de loop van de tijd de straatstenen een eigen leven waren gaan leiden en regelmatig voor struikelpartijen zorgden.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

hou het GWL schoon

Op 20 april was er weer klussendag. Het weer was mooi, zodat veel kinderen en volwassenen zich bij het buurtbeheerdershuisje meldden om die schoonmaakklusjes te doen, die normaal gesproken niet gebeuren. Zo werd de gracht met een groot schepnet schoon geschept. Er werden vele kilo’s plastic en bierblikjes en zelfs een fiets uit gehaald. Eén van de kinderen die hielp bij de gracht zei verbaasd “Wie doet dat nou, al die plastic zakjes in het water gooien?”. Tja, wie het weet mag het zeggen. Verder zijn met een hogedrukspuit diverse trappen ontdaan van groene aanslag. Ook zijn sigarettenpeuken en papiersnippertjes uit heggen en andere verborgen plekken verwijderd. Het was leuk om te zien hoe iedereen enthousiast bezig was het GWL terrein schoon te maken. Eind van de middag werd, samen met de leden van de Nutstuinenvereniging, uitgepuft, geborreld en tevreden teruggekeken op het verrichte werk. Nu maar hopen dat het schoon blijft.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

Plugwise ervaringen van een bewoner

“Sinds deze maand zijn bij ons in huis 8 Plugwise meetpunten aangebracht. Daarmee wordt het energieverbruik van onder andere de computer, broodbakmachine, magnetron, koelkast, televisie en UPC mediabox gemeten. Op de grafiek is mooi te zien dat tussen 11 en 1 de wasmachine heeft gedraaid, tussen 6 en 7 de afwasmachine en magnetron zijn gebruikt en we vanaf 9 uur naar het Eurovisiesongfestival hebben gekeken. Ook weten we inmiddels dat de koelkast en de UPC mediabox constant stroom verbruiken, terwijl de andere apparaten als ze uit staan, ook echt een nulverbruik hebben. Dat laatste is omdat we op een aantal apparaten stekkerdozen met aan-uit schakelaars hebben. Eind van deze maand kijken we wat de grootste stroomverbruikers in ons huishouden zijn en of we met dit nieuwe inzicht nog wat aan het sluipverbruik kunnen doen. Al met al een leuk en leerzaam project van de werkgroep ECO 2.0 op het GWL terrein.”

Wat achtergrond info: Plugwise zijn stekkers die je tussen een apparaat en het stopcontact zet. Ze vormen samen een draadloos netwerkje en geven informatie over het stroomverbruik door aan je computer. Per apparaat kun je 24 uur per dag zien wat het apparaat verbruikt. En omdat meten ook weten is, kun je vervolgens iets doen tegen al te grote stroomslurpers. Wil je meer weten: mail naar eco2@gwl-terrein.nl.

Publicatiedatum: 20 mei 2013

bijenfilms in Cavia

Donderdag 23 en vrijdag 24 mei
BeeCare Amsterdam i.s.m. met Cavia
Cavia vertoont in samenwerking met BeeCare Amsterdam twee films rondom de mysterieuze bijensterfte waardoor de biodiversiteit en onze voedselproductie steeds meer in het gedrang komt.

Donderdag 23 mei 20:30
More Than Honey
Markus Imhoof – 2012 – Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk – NL ondertiteld – 95 min – digitaal
Markus Imhoof gaat in deze documentaire op zoek naar antwoorden en verklaringen voor de bijensterfte. Op vier continenten wordt gekeken hoe bijen tegenwoordig gehouden worden en wat hun problemen zou kunnen veroorzaken of kunnen oplossen.

Vrijdag 24 mei 20:30
Een Handvol Bijen
Lydia Koopmans – 2012 – Nederland – NL gesproken, geen OT – 42 min. – digitaal
Het is vroeg in het voorjaar, een imker opent één van zijn bijenkasten. Op een handje vol dode honingbijen na, is de kast leeg. In Een Handvol Bijen zien we hoe drie bijenliefhebbers de bijen willen behoeden voor de ondergang. Met na afloop een lezing van de stedelijke imker Geert van Kerckhove.

Op de foto: bijenwas uit de bijenkasten op blok 1.

Publicatiedatum: 20 mei 2013