Menu

het was druk op het GWL…

Op donderdag 15 april gaf koepelbestuurslid Corine Marseille een lezing op een congres in Spanje en kon vervolgens niet meer naar huis vanwege de vulkaan. Daardoor liep ze afgelopen dinsdag de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Koepelvereniging mis. Op woensdagavond was er de buurtschouw van het Leefbaarheidsoverleg met bewoners, buurtbeheerder, politie, afdeling Groen van het Stadsdeel en afdeling handhaving (fietsenwrakken weghalen).
Op vrijdag vergaderde het Koepelbestuur, op zaterdag werden de planten van de Nutstuinenvereniging uitgedeeld en op zondag was er de geveltuinen-groendag.
Gevolg: een hele lange nieuwsbrief. Maar ja, dan moeten er ook maar niet zoveel initiatieven zijn in de wijk…

Publicatiedatum: 28 april 2010

is het GWL nog wel een ECOwijk?

Vanuit de hele wereld komen er bezoekers om te worden rondgeleid door een van de eerste Nederlandse Ecowijken, het voormalig Waterleidingterrein, beter bekend als het GWL-terrein.
Nou betsaat het eco-gehalte van het terrein meer dan alleen de energievoorziening, maar een centrale rol in het geheel wordt toch vervuld door onze eigen WarmteKachtKoppelings-centrale (WKK). Onze wat…??? Die WKK-instalatie is de electriciteitscentrale die verstopt zit in dat huisje bij het sportveld. Het GWL-terrein wekt daar haar eigen stroom op door middel van een gasturbine en het koelwater dat daarvoor gebruikt wordt gaat door buizen het hele terrein door en zorgt voor de warmwatervoorziening van de wijk. En dat bespaart energie en CO2-uitstoot.
Maar wie schetst de verbazing toen onlangs het bestuur van de koepelvereniging een onderhoud had met de Nuon om meer te weten te komen van het rendement van de centrale en het onderhoud van de waterbuizen onder het terrein: het Nuon heeft een paar jaar geleden de WKK-centrale ontmanteld en vervangen door gewone (niet speciaal zuinige) turbines. Dit zonder dat de Koepelvereniging, het Stadsdeel of Stichting Ecoplan (de opdrachtgever van de bouw van de wijk) er van op de hoogte waren. Terwijl er een contract van minimaal 20 jaar lag, dat GWL-bewoners dwingt warmte af te nemen van Nuon vanwege deze WKK-centrale.

In één keer is dus ongemerkt een belangrijk deel van ons eco-zijn verdwenen.
Er wordt momentel driftig gezocht naar het betreffende contract met Nuon en vervolgens zal bekeken worden welke stappen er worden ondernomen om te zorgen dat het GWL-terrein een ecowijk blijft.

Publicatiedatum: 28 april 2010

ALV van de Koepelvereniging

Op dinsdag 20 april was er weer een Algemene Leden Vergadering van de Koepelvereniging. De notulen daarvan komen zodra ze klaar zijn op de GWL-website te staan. Naast de financiële verantwoording door het bestuur en de ontwikkelingen op het terrein (Nuon) kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

Optoppen
Hoewel volgens de statuten de Koepelvereniging allen zeggenschap heeft over het duurzaamheidsgehalte van eventuele opbouwen heeft het bestuur geprobeerd een coördinerende rol te spelen tussen optoppers en tegenstanders van optoppen. Het Stadsdeel had het Koepelbestuur daarnaast verzocht haar goedkeuring dan wel afkeuring over de plannen uit te spreken. Op de vorige ALV is een werkgroep ingesteld met daarin twee optoppers, twee tegen-optoppers, de voorzitter van het koepelbenstuur en Martin Hopman, stedenbouwkundige. Deze werkgroep moest uitzoeken of er uitgangspunten waren waarover men het eens kon worden en zich beraden hoe verder te gaan. De werkgroep is vier keer bij elkaar gekomen, maar de eindconclusie was helder: men werd het nergens over eens, behalve dat het niet aan de Koepel lag over dit onderwerp te beslissen. De Koepel heeft geen juridische basis hiervoor, geen bezwaarprocedures en dergelijke. Het is aan het Stadsdeelbestuur een afweging te maken over de tegengestelde belangen van verschillende partijen.
Na discussie met vertegenwoordigers van de woonblokken en bezoekers van de vergadering is besloten dat de Koepel aan het Stadsdeel zal melden hierin geen verdere rol voor zichzelf te zien behalve het informeren van de bewoners over de voortgang.

Stemverhouding binnen de Koepel
Er was onduidelijkheid over de stemverhoudingen binnen de Algemene Leden Vergadering. Ten tijde van de oprichting zijn de stemverhoudingen in het statuut vastgelegd. Dat statuut gaf met name de eigenaars (kopers en woningbouwcorporaties) stemrecht, de gebruikers (huurders, nutstuinen, etc.) maar heel weinig. Rond 2000 is er een beheersplan besproken in de Algemene Leden Vergadering waarbij de huurders meer stemmen zouden krijgen. Dat plan is echter nooit volgens de statuten aangenomen. Daarvoor was een hoofdelijke stemming nodig en tweederde meerderheid. De statuten zijn ook nooit aangepast. Wel is er in 2003 een keer volgens deze stemverhouding gestemd.
Het huidige Koepelbestuur gaat er van uit dat als er gestemd moet worden de oorspronkelijke stemverhouding moet worden gebruikt, omdat de stemming anders niet rechtsgeldig is.
Dat wil niet zeggen dat zij tegen meer inspraak van de huurders is. Besloten is tot het instellen van een werkgroep die de plannen voor een nieuwe stemverhouding opnieuw bekijkt en eventueel aanpast. Ook worden de statuten tegen het licht gehouden om te zien of die wellcht aangepast moeten worden wat betreft de doelstelling van de Koepelvereniging. Op de volgende ALV ligt er dan een voorstel. Mensen die in deze werkgroep willen meedenken kunnen zich melden bij info@gwl-terrein.nl.
De discussie binnen de vergadering hierover was heftig, maar in de praktijk wordt er zelden gestemd op de ALV, de laatste keer was in 2003. In de praktijk wordt men het meestal eens en in dat proces hebben huurders evenveel stem als kopers. Ook de verhouding binnen het Koepelbestuur weerspiegelt die situatie: twee kopers, twee huurders en een vertegenwoordiger van een woningbouwcorporatie.

Verschuiving middelen Koepelvereniging
Alle bewoners dragen bij aan de Koepelvereniging. Het grooste deel van het budget van die Koepel gaat zitten in het huren van het buurtbeheerdershuisje en de buurtbeheerder zelf. Met name in de beginjaren was de inzet van de buurtbeheerder o.a. van groot belang om het autovrije karakter van de wijk in stand te houden en auto’s van het terrein te weren. Het bestuur ziet de laatste jaren een verschuiving plaatsvinden waarbij naast het directe buurtbeheer ook behoefte is aan andere zaken. Te denken valt aan het onderzoeken van milieumaatregelen om een duurzame wijk te blijven, een geluidsmeting-advisering bij geluidsoverlast rond het sportveld, aanpassingen van stenige pleinen, etc.
Met de werkgever van de buurtbeheerder (stichting Dock) is in kaart gebracht welke taken er van hem verwacht worden om het GWL goed te beheren en hoeveel uur per maand die in beslag nemen. Het voorstel dat daaruit voort is gekomen is om de uren buurtbeheer van 32 naar 24 terug te brengen en de daardoor vrijkomende gelden anders in te zetten.
Na discussie is het voorstel aangenomen.

Publicatiedatum: 28 april 2010

GWL op congres in Spanje

Regelmatig krijgt de koepelvereniging verzoeken om informatie over de wijk. Verrassend genoeg kwam er dit keer een uitnodiging voor het geven van een presentatie over het GWL terrein op een internationaal fietscongres in Catalonie (Spanje). En dus reis ik op 14 april af naar Lleida, 150 km ten oosten van Barcelona. Op 15 april, rond 10.30 uur, direct na de openingstoespraak van de burgemeester, betreed ik samen met Jorg Thiemann-Linden, een expert op het gebied van eco-wijken en duurzame mobiliteit in Duitsland, het podium. Na diens presentatie mag ik in een half uur tijd aan de circa 350 congresdeelnemers -merendeels Spanjaarden- proberen uit te leggen (en laten zien) hoe een autovrije eco-wijk in Amsterdam eruit ziet, hoe het zit met het verkeer in onze wijk (voetgangers, fietsers, scooters) en met het fiets- en autogebruik van de bewoners. Na afloop zowaar veel positieve reacties. Er volgen in twee dagen nog zo’n 30 presentaties: over fietscultuur (zie hiervoor de weblog: Copenhagenize.com, tzt verschijnt hierop een verslag van het congres, met foto’s en wellicht een linkje naar het GWL-verhaal), fietspaden, verkeersborden, 30 km zones, shared streets, fietsliften en -tunnels (in San Sebastian), huurfietsen (in Barcelona), lange afstands fietspaden (in Europa en Canada), fietswetgeving en verkeersveiligheid. Alles wordt simultaan vertaald in vier talen (Engels, Spaans, Catalaans en Frans). Dan, nadat er een officiele slotverklaring is voorgelezen, staat er op vrijdagmiddag nog een fietstocht door de streek op het programma, met enkele culinaire stops (slakken!). Op zaterdagochtend ter afsluiting van het congres opnieuw een fietstocht, dit keer door de stad, onder politie escorte en met muzikale begeleiding van het Brabants Fietsharmonisch orkest (het enige fietsende orkest ter wereld). Inmiddels heeft een aswolk het Europese vliegverkeer platgelegd. Samen met een Deense congresganger breng ik noodgedwongen nog twee dagen door in Barcelona. Met enig geluk vinden we uiteindelijk ieder een bus, die ons -drie dagen later dan gepland- weer veilig thuis brengt.

Corine Marseille

Publicatiedatum: 28 april 2010

de wijkschouw

Voorafgaand aan het leefbaarheidsoverleg vond de wijkschouw plaats. Bewoners, politie, afdeling Groen en handhaving liepen door de wijk en bekeken plekken waar klachten of vragen over waren. De lijst was lang en varieerde van boomwortels waarover men struikelde, brommers die tussen de heggen doorscheuren, fietswrakken aan de nietjes tot de hoogte van de vele GWL-hagen. De volledige actielijst staat hier.
De hoogte van de hagen was een terugkerend punt. meting door de wijk heen wees uit dat na het snoeien de meeste heggen rond de 1.60 meter hoog waren, om in een groeizame zomer somd een hoogte van wel 2 meter te bereiken. Dat wordt op een aantal plekken door bewoners als onveilig ervaren. Theo Bosschieter van afdeling Groen constateerde dat de heggen inderdaad hoger gesnoeid worden dan de 1.40 meter die het zou moeten zijn. Dat komt omdat de hagen steeds dikker worden en je met het gebruikte materieel slechts de dunnere bovenlaag snoeit. Bij een volgende maaibeurt zal er met zwaarder materieel worden gewerkt en wordt de heghoogte teruggebracht tot 1.40 meter.

Uit brievenbussen verdwijnt regelmatig post. Op wisselende plekken in de wijk is last van kinderen/jongeren die vernielingen aanrichten en mensen uitschelden.
Geconstateerd werd ook dat een hond een aantal fruitbomen dusdanig heeft toegetakeld dat die het waarschijnlijk niet zullen overleven. Onze tijdelijke buurtregisseur Peter de Korte vraagt bewoners nadrukkelijk om melding te maken van dit soort situaties als men die ziet. Het is voor de buurtregisseur van groot belang gevoed te worden met informatie, dan kan hij stappen ondernemen.

Dienst handhaving verhuist komende week en “heeft voorlopig geen tijd”, maar: als bewoners graag zelf klachten over fietswrakken doorgeven aan stadsdeel; heeft toch ietwat meer impact op de dienst handhaving dan verzoeken vanuit het leefbaarheidsoverleg of via de buurtbeheerder! Helaas vervalt de klachtenlijn van stadsdeel Westerpark volgende week en moeten meldingen naar het centrale nummer 14020.

Publicatiedatum: 28 april 2010

plantdag

Behalve dat er weer een tiental geveltuinen waren aangelegd in de wijk was er dit jaar ook een speciale hoogwerk-actie aan de gang. Bij diverse woonblokken zijn of worden staalkabels gespannen waarlangs klimplanten zoals blauwe regen of Duitse pijp omhoog zullen gaan klauteren. Dus na de koffie met appeltaart was het werken geblazen om alle planten een nieuw thuis te geven.
Een speciale ploeg nam het buurtbeheerdershuisje onderhanden. De komende maanden moeten daar kleurige klimrozen en andere struiken het aanzicht gaan veraangenamen.

Publicatiedatum: 28 april 2010

FAREWELL nu in het Ketelhuis en de Uitkijk

Farewell van regisseur Ditteke Mensink (GWL-bewoonster) met beeldresearch van Gerard Nijssen draait in het Ketelhuis en Filmtheater de Uitkijk

Tijdens de Roaring Twenties vindt een zeer bijzondere gebeurtenis plaats: in 1929 vliegt de ‘Graf Zeppelin’, als symbool voor de technologische vooruitgang en voor de verbeterde relatie tussen de Verenigde Staten en Duitsland, als eerste de wereld rond.

Farewell is een reisverslag én liefdesverhaal van de jonge aristocratische Lady Grace Drummond-Hay en de veel oudere Karl von Wiegand, die beiden deel uitmaakten van deze bijzondere reis als journalist voor Hearst Press Empire. Op de 21-daagse reis over metropolen als Londen, Friedrichshafen, Berlijn, Tokyo, San Francisco, Los Angeles en New York bloeit de verboden liefde tussen weduwe Grace en de getrouwde Karl opnieuw op. Terwijl ze over uitgestrekte, onbewoonde gebieden, prachtige alpentoppen, oceanen en Siberische moerassen vliegen, doen ze er alles aan hun liefde voor de medepassagiers en de buitenwereld verborgen te houden.
bekijk de trailer

ZONDAG 2 MEI  A.S. 14.15 UUR   is er een SPECIALE VOORSTELLING in de FILMSCHUUR in Haarlem. Na afloop van de film is er een gesprek met de regisseur.
Bestel kaarten

PERS:
NRC YYYY (vier sterren)

PAROOL YYYY  ‘Prachtige film, waarbij het premierepubliek de handen stuk klapte’

FILMKRANT  ‘Een liefdesgeschiedenis waar Hollywood zijn vingers bij af zou likken’

VOLKSKRANT YYYY   ‘Prachtig hoe de film complete liefdesscenes bouwt uit zakelijk journalistiek materiaal‘ YYYY(Volkskrant)

Parool YYYY  ‘Farewell is een film die geheel uit archiefmateriaal bestaat maar genoeg drama en spektakel bevat voor een moderne speelfilm’

TROUW YYYY  ‘Indrukwekkend historisch document’

ALGEMEEN DAGBLAD   ‘Het compliment voor Mensink is dat zij, zonder af te wijken van haar aanpak, toch een intrigerend romantisch verhaal verteld dat ademloos gevolgd kan worden’

TIME OUT AMSTERDAM  ‘A fascinating adventure’

HANNEKE GROENTEMAN   ‘Eén van de sensaties van het IDFA dit jaar’

MOVIE2MOVIE   ‘Een sprookjesachtige ervaring’

DWDD   ‘Een staaltje vakmanschap, ongekend!’

VRIJ NEDERLAND  ‘Prachtige film’

Publicatiedatum: 28 april 2010