Menu

AED hangt! aan buurtbeheerhuisje

Het is zover: onze AED is op 7 januari geplaatst bij de toegang tot het Buurtbeheerhuisje (Waterkersweg 316).
AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat door middel van een elektrische schok het hart van iemand met een hartstilstand weer op gang kan brengen. De aankoop van de AED is mogelijk gemaakt door een donateurs-actie in 2020 onder de bewoners van ons terrein.

Het werkt als volgt: je constateert/vermoedt dat iemand een hartstilstand heeft en belt 112. Behalve een ambulance worden ook de zogeheten burger-hulpverleners (vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven bij HartslagNu) via een app-bericht opgeroepen. Deze gaan snel naar het slachtoffer toe en één haalt de AED op. Dit wordt vanuit 112 gecoördineerd. De AED zit in een buitenkast en deze is met een pincode te openen.
Hopelijk hebben we de AED nooit nodig. Succes is allerminst verzekerd, maar feit is wel dat de kans dat iemand een hartstilstand overleeft door de nabijheid en goed gebruik van een AED, flink wordt vergroot. Mooi dus dat we behalve in Café Amsterdam een tweede AED hebben in onze wijk die bovendien 24 uur per dag bereikt kan worden.

Hoe werkt het oproepsysteem HartslagNu? Dat zie je in deze animatie (! via You Tube, dus er kan een reclame voorzitten) Ook zie je praktische tips en adviezen voor jou als burger-hulpverlener om rekening mee te houden.

Publicatiedatum: 7 februari 2021

AED op buurtbeheerhuisje

De AED wordt binnenkort op het buurtbeheerhuisje opgehangen.

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

AED* onthullen

Het is gelukt! Bewoners hebben geld gedoneerd en het koepelbestuur heeft het bedrag aangevuld, zodat er een AED aangekocht kon worden. Het wordt geplaatst bij het buurtbeheerdershuisje. Zaterdag 26 september wordt het officieel onthuld met aandacht en gezelligheid. Hoe laat, is op dit moment nog niet bekend. Binnenkort komen er flyers op de prikborden waarop aanvullende informatie. Noteer nu alvast: Zaterdag 26 september !

*AED: Automatische Externe Defribillator. Als iemand een accuut hart-probleem krijgt kan dit apparaat levensreddend zijn. Ook zonder kennis van zaken ‘vertelt’ het apparaat wat je moet doen / hoe te handelen.

Publicatiedatum: 26 september 2020

aanschaf AED*: hoe ver zijn we?

43 huishoudens hebben al een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van een AED. In totaal is er tot nu toe € 480,= binnengekomen.

Dat is een mooi begin, maar daarmee zijn we er nog niet:
De AED van onze keuze is City AED en die kost rond de € 4.000,= voor een periode van vijf jaar.

Dat klinkt als heel veel geld, wat krijgen we ervoor?
City AED zorgt voor plaatsing, onderhoud, verzekering en nazorg én voor revisie na elke inzet van de AED.
De organisatie neemt het risico van vandalisme en diefstal op zich en ondersteunt deelnemers bij het hartveilig maken van hun buurt.
Daarmee nemen ze de deelnemers dus veel ‘gedoe’ uit handen.
Met een AED op een centraal punt in de wijk zorgen we dat er altijd een AED beschikbaar is en we bij hartfalen snel kunnen handelen.
Daarmee vergroten we de overlevingskans bij hartfalen.

Draag dus bij aan de aanschaf en zorg samen met ons dat de AED er komt!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 46 INGB 000 807 1629 t.n.v. de Koepelvereniging, onder vermelding van ‘AED’.

Liever contant? Tijdens de nieuwjaarsborrel (zondag 5 januari vanaf 14.30 uur in Café Amsterdam) kunt u ook uw bijdrage contant in de AED-collectebus deponeren.

*AED: Automatische Externe Defribillator

Publicatiedatum: 4 januari 2020

steun de aanschaf van een AED op het GWL-terrein

Een AED verdubbelt de overlevingskans bij een hartstilstand
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator

In de buurt van het GWL-terrein zijn slechts beperkt AED’s beschikbaar:
in café Amsterdam, alleen tijdens de openingstijden;
bij de Houtlet aan de Van Slingelandtstraat, ook alleen tijdens de openingstijden;
in de Q-park parkeergarage, achter slot en grendel.

Een reanimatie moet zo snel mogelijk worden opgestart, maar in ieder geval binnen zes minuten vanwege het feit dat hersenen niet zonder zuurstof kunnen.

Aanrijtijden van ambulances in Amsterdam overschrijden de zes minuten:
in 94% van de gevallen is binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse.

AED op GWL-terrein.
Door een AED op te hangen in de openbare ruimte zorgen we dat altijd een AED beschikbaar is. Door bovendien te zorgen dat buurtbewoners weten hoe ermee om te gaan vergroten we de overlevingskans bij een hartstilstand in de buurt.

Met uw bijdrage, aangevuld met een bijdrage van de koepelvereniging, kunnen we samen een AED aanschaffen.

Met een bijdrage van € 10,- per huishouden (meer mag natuurlijk ook) vergroten we als bewoners van het GWL-terrein samen de kans op overleving bij een hartstilstand.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 46 INGB 000 807 1629 t.n.v. de Koepelvereniging, onder vermelding van ‘AED’.

U kunt ook contant bijdragen in één van de collectebussen. Deze vindt u:
in het buurtbeheerdershuisje (bij Hassan);
op 16 december vanaf 19 uur bij het gelegenheids-kerstkoor onder de poort bij de Waterpoortweg;
op 24 december na de jaarlijkse kerstzang in de seniorenflat; en
op 5 januari 2020 vanaf 14.30 uur in Café Amsterdam tijdens de nieuwjaarsborrel.

Publicatiedatum: 18 december 2019

AED-apparaat op gwl-terrein

Tijdens het laatste Lebo kwam er een wens van een van de bewoners om een bereikbaar AED-kastje op het terrein te hebben. De dichtst bijzijnde zijn in de Q-parking en in CRADAM. Beide lokaties zijn niet steeds bereikbaar of open. De redactie kreeg deze foto van een AED in de buitenruimte (in de gemeente Haarlem). Er zijn dus mogelijkheden om op het GWL-terrein over een 24/7 bereikbare AED te gaan beschikken. Kijk ook op hartslagnu.nl.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

leefbaarheidsoverleg, een volle bak

Dinsdag 21 september was weer de eerste Lebo (leefbaarheidsoverleg) sinds lange tijd (i.v.m. corona) in de vergaderzaal van blok 5. Het was een goed gevulde ruimte met 23 aanwezigen, zodat er zelfs een tweede rij ontstond. Opmerkelijk: veel bewoners van het eerste uur en alle aanwezigen tonen zich zeer betrokken bij ons terrein en de buurt.
Voorzitter Marjo Kroese heet iedereen welkom en meldt voor de goede orde dat alles in deze vergadering wat het terrein betreft, ter sprake kan komen.
Er zijn twee extra agenda punten – het verslag van de ‘motorclub’ en het veldje bij het paard.
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het vorige Lebo:
a. Welkomstbrief – Er is een nieuwe  brief opgesteld ter verwelkoming van nieuwe bewoners, die ook in het Engels vertaald zal worden (red: zie ook deze nieuwsbrief in de linkerkolom)
b. AED – Een vraag om wat helderheid over de AED en het gebruik daarvan: Er zijn 23 mensen in deze omgeving, die worden verwittigd na een 112 melding dat er iemand hun hulp nodig heeft. Op de Gwl-website hierover meer info en uitleg en op Hartslagnu.nl
Het groenbeheerplan – Het is gebaseerd op het masterplan en geschreven met inbreng van alle belanghebbende groepen op dit terrein. Aan de orde komen bijv. de heghoogte, de fruitbomen, nutstuinen, de gracht en het maaibeleid.
Duidelijk is dat er een betere samenwerking moet zijn met de gemeente met heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheden. Eerste aanzet hiertoe was het bezoek op 3 juli j.l. van Carolien de Heer (portefeuillehouder GROEN van Stadsdeel West). Verder zullen Groene Vingers en Buurtgroen 020 dit terrein bijstaan in overleg met de gemeente.
Het GWL terrein wordt “geroemd” als voorbeeld van de groenvisie van de gemeente Amsterdam vanwege de samenwerking tussen en verantwoording van bewoners voor het groen, de duurzaamheid en de sociale cohesie.
Buurtbeheer – Onze buurtbeheerder Hassan Ziani werkt zowel hier als op de kinderboerderij in de Pijp. Fijn is dat hij flexibel is met zijn uren, zodat hij bijvoorbeeld aanwezig is bij dit Lebo of de burendag. De uren-invulling en mogelijkheden daarbinnen worden zo nodig in de ALV van dit najaar geëvalueerd.
Hassan heeft wel het dringende verzoek, hem vanaf nu over GWL kwesties alleen te bellen op die dagen dat hij voor GWL werkt (maandag en donderdag: van 09.00 – 15.00 uur / vrijdag: 09.00 – 13.00 uur. (red: zie bereikbaarheid buurtbeheer in de smalle kolom van deze nieuwsbrief)
GWL in 2030 – socialer, groener en duurzamer. In de ALV van dit najaar wordt de ‘houtskoolschets’ besproken die is gemaakt op basis van de ingeleverde enquêtes. Gedacht wordt om later een grotere bijeenkomst te organiseren om meer mensen hierbij te betrekken.
De motorclub – Niet een rondrazend groepje, maar wel een groep die pogingen doet om dit terrein inderdaad scooter-vrij en dus veiliger te houden. De wijkagent helpt hier graag aan mee en vraagt waar mogelijk hem het kentekennummer van de overtreder te melden, zodat hij contact kan opnemen (praatje maken) met de eigenaar. Verder wordt er gekeken naar de doorgangen, nieuwe borden, plekken waar scooters makkelijk geparkeerd zouden kunnen worden en andere oplossingen. Verdere informatie en mogelijkheid tot inbreng volgt.
Speelveldje bij het Paard – Er wordt opgemerkt dat steeds meer hondenbezitters met hond zich daar verzamelen, gevraagd wordt om er rekening mee te houden dat kinderen hier in alle opzichten veilig kunnen spelen.

De conceptnotulen van het Lebo zijn binnenkort hier op de website te vinden en in de volgende nieuwsbrief beschikbaar.

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

nationale burendag ‘plus’ op GWL

Ieder jaar in september wordt in veel buurten in Nederland “burendag” georganiseerd (burendag.nl). Dit is een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts. Dit jaar deed de koepelvereniging GWL mee met een koffieochtend.
Zaterdag 26 september om 10.30 uur reed een elektrische koffiewagen het terrein op richting de fontein bij het buurtbeheerhuisje met een heuse barista (iemand die gespecialiseerd is in het maken en serveren van koffie) aan boord.
Nadat ruim vijftig GWL bewoners zich verzameld hadden en van koffie waren voorzien was het ‘officiële’ moment: de overhandiging van de AED door initiatiefnemer Maryn Schut aan de voorzitter van het koepelbestuur, Marjo Kroese. De aanschaf van de AED is mede mogelijk gemaakt door donaties vanuit de bewoners van het GWL terrein. Waarvoor hartelijk dank!

Het werd een gezellige ochtend die werd afgesloten met een kort optreden van het GWL koor.
Begin van een traditie?

AED: In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de praktische zaken (precieze locatie, werking en bediening) van de AED op het GWL terrein.

Publicatiedatum: 3 oktober 2020

Lebo: wensen en ideeën via mail

Bewoners, belanghebbenden en bestuur konden (alweer vanwege Corona) niet bij elkaar komen voor het Leefbaarheids-overleg (Lebo) en de schouw. Om die reden heeft het bestuur via rondschrijven en nieuwsbrief de bewoners opgeroepen ideeën en wensen te mailen naar het bestuur.

ONDERWERPEN:

Brommers in de wijk
Hondenpoep
AED
Onderhoud van de grasborders
Schouw

Download hier het volledige lebo-verslag

Publicatiedatum: 5 juli 2020

interview met nieuw bestuurslid / penningmeester Arie Ouwerkerk

De naam Ouwerkerk kennen we van Bart Ouwerkerk, van de legendarische Gwl-voetbaltoernooien…, familie van je?
Jazeker. Sonja en ik hebben twee kinderen, Bart en Marijn. Bart is de oudste. We hebben nog samen gevoetbald in de eerste editie van het GWL-voetbaltournooi in 2000. Toen waren er gemengde teams van kinderen en volwassenen. Ik bleef altijd voor het eigen doeltje staan.
Je bent toegetreden tot het bestuur als penningmeester en volgt Cees Fenenga na ruim 13 jaar op. Waarom koos je voor de functie penningmeester?
Na vele jaren trouwe dienst is Cees Fenenga gestopt als penningmeester. Cees was op zijn beurt in 2007 de opvolger van Louis Kok. De functie was dus vacant en ik werd door een van de bestuursleden gepolst of dit niet iets voor mij was. En toen heb ik ja gezegd omdat ik het een leuke klus vind en genoeg vrije tijd heb.
Ik ben in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019 in het bestuur gekozen en ben vanaf de afgelopen ALV (25 juni) in functie als penningmeester. Voor Cees was het zijn laatste optreden.
Sinds wanneer woon je op het GWL-terrein?
Vanaf het begin, dus 1997. Sonja en ik zijn hier met onze twee kinderen van 5 en 3 komen wonen. We woonden op het Van Hogendorpplein, dus tegenover de Westerparkschool. We waren al op zoek naar een koopwoning in de buurt en toen kwam het GWL-terrein voorbij…
Was het een bewuste keuze voor de Eco-wijk?
We wilden graag in de buurt blijven wonen en liefst met veel groen en een eigen tuin… Zoals zovelen eigenlijk. We hadden voorrang en we konden zelfs kiezen tussen verschillende woningen. We hebben dus ontzettend veel geluk gehad.
Hoe bevalt het wonen op het GWL-terrein?
Heel goed. We vinden het geweldig om hier te wonen: groen, rustig, vlak bij de stad en het Westerpark.
Is daar in de loop der jaren iets aan veranderd?
Niet veel, het is een blijft een geweldige plek om te wonen Het groen is natuurlijk veel mooier dan in het begin. Wel heb ik de indruk dat de onderlinge betrokkenheid en contacten met elkaar minder is dan in de eerste jaren. Dat geldt zowel voor de wijk als het eigen blok, in ons geval blok 12.
Ben je actief op het terrein?
Nee, op dit moment niet… Wel heb ik een aantal jaren in het bestuur van de VVE van het blok gezeten, ook als penningmeester. Bij de groenwerkzaamheden zul je mij niet tegenkomen, daar heb ik geen lol in. Gelukkig zijn er anderen die hiervoor wel te porren zijn en daar heb ik veel waardering voor.
Wat vind je top van het GWL?
De rust, het groen en prettige samenwonen met elkaar. 
Welke punten hebben aandacht nodig?
De sociale cohesie in de wijk is volgens mij teruggelopen. Elkaar ontmoeten en leren kennen zou wat meer gestimuleerd moeten worden. Als bestuur gaan we hier ook meer mee aan de slag.
En uiteraard het eeuwige punt van bedrijfsauto’s op het terrein. Ik heb het gevoel dat dit toeneemt.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
Het groen en de moestuintjes achter ons blok. Daar is het goed toeven, zeker bij mooi weer.
En ‘onze’ brasserie, café Amsterdam. Wat een goed besluit indertijd om het machine pompgebouw deze bestemming te geven.
Heb je tips, of speciale opmerkingen over terrein, wijk of stad?
Laat ik me beperken tot het grootste probleem van de stad: de vastgelopen woningmarkt Het is schrijnend dat veel jonge Amsterdammers geen huis kunnen huren of kopen anders dan tegen woekerprijzen. Dat was in 1986 toen wij onze woning kochten veel en veel gemakkelijker.
Is het bestuur nu weer voltallig, of zijn er nog mensen, specialisten nodig?
We zijn met z’n vijven, dus er kunnen er nog wel een of twee bij. Dat hoeven geen specialisten te zijn, alhoewel je mensen met verstand van stedelijke ontwikkelingen, ICT of fondsenwerving altijd goed kan gebruiken. Door het aangekondigde vertrek van Michel Floris is er wel direct behoefte aan een nieuw kas-comissielid. Zie voor meer info ook het bericht in de linker kolom.
Weet je al iets meer over de aanschaf van de AED (Automatische Externe Defribillator), een initiatief van Gwl-bewoner Marijn die met succes actie heeft gevoerd en veel bewoners geld gedoneerd hebben.
Ja, we hebben besloten om van het geld dat is gedoneerd en een bijdrage uit eigen kas de AED van de Hartstichting te kopen.We hadden de AED allang willen laten plaatsen maar Corona gooide roet in het eten. Het is leuk om er nog een soort opening en PR-moment van te maken. We gaan het nu op korte termijn regelen.
Vakantieplannen?
Hoofdzakelijk in eigen tuin en groenEn in augustus nog een week of twee naar Brabant en België. Dan zul je waarschijnlijk Bart weer tegenkomen want hij woont nu piepklein op het Roelof Hartplein en hij komt dan voor onze kat zorgen.

Publicatiedatum: 5 juli 2020