Menu

verslag lebo 14 december

Rond de 14 bewoners en 1 vertegenwoordiger van woningcorporatie Rochdale waren eenvoudig via een link on line bijeen via een videobijeenkomst met een volle agenda.
Een paar highlights:
Nieuwe kandidaat bestuurslid Koepelbestuur: Na het afscheid van Hans Bax en de oproep aan bewoners om zich aan te melden als nieuw bestuurslid heeft Jan-Willem Kluit zich aangemeld. Tijdens de voorjaars-ALV zal hiervoor een formele stemming en toetreding plaats vinden.
De groenafval-plaats achter de kledingcontainer is GEEN GROEN-AFVAL PLAATS. De gemeente kan hier vanwege de positie achter de kledingcontainer aan de Van Hogendorpstraat niet bij. Er is nu een bord bij geplaatst.
Breng het groenafval naar de officiële groenplaats: loop via de onderdoorgang Waterpoortweg, rechtdoor naar de Isaac Gogelweg.

Terugdringen gemotoriseerd verkeer Een bewonersgroep is i.s.m. wijkagent Cees Venderbos en gemeenteambtenaar Jaap Broekema bezig met en het plaatsen van een extra bord en het opstellen van een brief voor bewoners (er is ook meer bewustwording van bewoners nodig – als zelf-gemotoriseerd én als besteller van boodschappen aan huis). Wordt vervolgd.
Groen beheerplan Alle aspecten van het Gwl-groenbeheerplan, zoals heg-hoogtes en hekken / ecologisch maaibeleid / (achterstallig) onderhoud in de Waterleliegracht wordt door de Groengroep i.s.m. de hovenier en Jaap Broekema (namens de gemeente amsterdam-west) in januari 2022 opnieuw vastgesteld. Hierna kan een publicatie van het plan in nieuwsbrief en op de website volgen.
Nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst naar 17 februari. Het gaat gecombineerd worden met een bewoners-bijeenkomst op een grotere locatie. Er wordt dan ook uitgebreid informatie gegeven over de gesprekken en web-enquête over GWL 2030 die geweest zijn en de uitkomsten daarvan en om de ideeën over het buurtbeheer en huiskamer van de buurt verder te bespreken met de buurt en om goede ideeën alsook bezwaren ‘op te halen’.
GWL 2030 (socialer, groener, duurzamer) Marjo licht de uitkomst van de gesprekken en de web-enquête toe. bekijk hier de GWL 2030 presentatie
Buurtbeheerhuisje en huiskamer van de buurt.
In de vorige nieuwsbrief staat uitgebreide toelichting hierover tijdens de laatste ALV van november.
Aanleiding voor aanpassing en plan ontwikkeling:
Het bewonersaantal is van 1800 teruggelopen naar 1400, er zijn meer 1 en 2 persoons huishoudens, er is meer vergrijzing, en er is meer behoefte aan ontmoeting. Het huisje wordt gehuurd van de Alliantie, oogt niet open, is slecht toegankelijk, is slecht geïsoleerd en er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Naast enthousiasme voor het gepresenteerde plan en de uitwerking is er ook zorg om de de toeloop die de beoogde huiskamer van de buurt zal hebben. Er is nu al geluidsoverlast voor bewoners van blok1 omdat de bebouwing werkt als een klank-kast. Deze zorgen worden serieus genomen en leidt tot extra onderzoek en gesprekken met de betrokken en bezorgde bewoners. De huidige slechte toegankelijkheid van het buurtbeheerhuisje met buiten- en binnentrappen is in de planontwikkeling ook voorzien naar toegankelijkheid voor mindervaliden.
Medio 2022 zal er een go of  no go moment zijn voor het plan.
Van het gas af: Het koepelbestuur is hierover in gesprek met de gemeente en de woningbouwverenigingen.
Zie hierover de oproep verder in de nieuwsbrief.
Oproep vrijwilligers voor feestcommissie en voetbaltoernooi: deze zomer bestaat het Gwl-terrein 25 jaar. Meld je hier aan voor deze tijdelijke vrijwilligersbaan.
Heb je meer met voetballen? Ook dit jaar wordt er weer een voetbaltoernooi (alle leeftijden) gepland waar vrijwilligers voor nodig zijn.
Meld je hier aan als tijdelijke vrijwilliger voor de organisatie van het voetbal-toernooi.
Voor beide commissies liggen draaiboeken klaar.
Meer weten over de onderwerpen en discussies in het Lebo? Binnenkort verschijnen de concept-notulen op de website. Volgende Lebo: dinsdag 15 maart.