Menu

buurtbudget voor het GWL-terrein

Om kortere lijnen te hebben met de bewoners en beter aan te sluiten bij wat er speelt in de wijken heeft het Stadsdeel het Buurtbudget in het leven geroepen. Per wijk is een bedrag beschikbaar voor de besteding waarvan de bewoners een grote mate van zeggenschap hebben.
Het Buurtbudget bestaat uit twee onderdelen:
Bewonersinitiatieven hebben een bedrag beschikbaar van 2.850 euro. Als bestemming hiervoor valt te denken aan zaken als het wijkfeest, de kerstsamenzang, een net over een zandbak en soortgelijke initiatieven.
Plannen hiervoor kunnen worden ingediend bij het Leefbaarheidsoverleg.
De overige 11.150 euro is bestemd voor de Agenda voor de buurt en is bedoeld voor meer structurele plannen. Voorstellen hiervoor kunnen aangemeld worden bij het Koepelbestuur.